top of page


De geschiedenis van ons land en Leopoldsburg zijn nauw met elkaar verweven.  Tot 1830 bestond Leopoldsburg niet.  Het maakte deel uit van de de Grote Heide van Beverlo.  Wanneer na de Belgische onafhankelijkheid de Nederlanders België in augustus 1830 opnieuw binnenvallen, blijkt dat de bedreiging vanuit het Noorden reëel blijft.  Pas op 18 april 1839 erkent Nederland de Belgische onafhankelijkheid met het Verdrag van de 24 artikelen. België verloor hierbij Nederlands-Limburg en het Groot Hertogdom.  


In 1834 kwam Leopold I op verkenning naar de Grote Heide.  Lommel was toen nog Nederlands grondgebied.  De Heide lag dus vlak aan de grens.  Leopold I was overtuigd dat op deze vlakte een groots militair kamp tegen de Hollanders moest gebouwd worden.  De grond was bovendien goedkoop en er was veel grondwater dat gebruikt kon worden voor de vele paarden die de militairen zouden meebrengen. 


Een jaar later was het militair kamp klaar.  In juli 1835 kwam Leopold I opnieuw naar de Heide waar een logement voor 20 000 soldaten was opgetrokken en zelfs een paleis voor de koning en de minister van Oorlog was gebouwd. Ondanks de vrede met Nederland in 1839 beslist minister van Oorlog Chazal dat er een permanent kamp zou gebouwd worden.  Zo werd er een infanteriekamp gebouwd voor 20 000 soldaten, een caveleriekamp voor 10 000 cavaleristen en 3 000 paarden, een militair hospitaal (het eerste en modernste in Europa toen), een bakhuis voor 6 000 broden per dag ,een slachthuis, een militair spoornet van 115 km.  Er werd een kanaal gegraven om al het bouwmateriaal van het nieuwe kamp en de nieuwe gemeente te kunnen vervoeren.   


In 1842 besliste de gemeente Beverlo samen met Generaal Hurel om aan de westrand van het militair Kamp een dorpskern uit te bouwen.  Er werd een postkantoor, een kerk, een pastorij en een gemeenteschool gebouwd.  Middenstanders uit Beverlo maar ook verder uit het hele land die naar Leopoldsburg kwamen afgezakt om eten, drinken, kleding en vertier aan de soldaten aan te bieden, moesten zich in die nieuwe dorpskern vestigen.  De nieuwe dorpskern kreeg de naam genoemd naar de eerste Koning Leopold, Bourg Leopold of Leopoldsburg. Op 4 juni 1850 werden Leopoldsburg en Heppen losgeknipt van Beverlo en zelfstandige gemeenten.  Er woonden toen al een 900 mensen in Leopoldsburg.  Even later kwam er een gemeentehuis (eerst steen werd gelegd op 21 juli 1856, de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Leopold I), een gevangenis, een station, een politiekantoor, een brandweerkorps, etc.  Rond de eeuwwisseling woonden er 3512 inwoners in de jongste gemeente van België.  De liberaal Hubert Vander Elst (tabakshandelaar uit Beverlo) werd de eerste burgemeester.


Vlak voor de Eerste Wereldoorlog was Leopoldsburg uitgebouwd één van de meest moderne militaire kampen van Europa met 40 000 militairen en 4000 paarden. De Duitsers namen in 1914 onmiddellijk het militair kamp over en bouwden er een Ubüngsplatz uit, een opleidingskamp voor Duitse soldaten die ingezet werden aan het Ijzerfront.  Tussen 600 000 en 1 miljoen Duitse soldaten zouden in de Eerste Wereldoorlog hun opleiding in Leopoldsburg gekregen hebben.  Het militair kamp werd hiervoor door de Duitsers verder uitgebouwd met rioleringswerken en een volledige electrificatie van het kamp.  Hier werden ook de eerste experimenten uitgevoerd alvorens het chemisch gas aan het front rond Ieper in te zetten. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse militairen opnieuw het kamp in.  De Duitsers gebruikten het kamp niet enkel voor opleidingen maar ook voor politieke gevangenen te huisvesten.  Van hieruit werden vele politieke gevangenen afgevoerd naar de concentratiekampen. In mei 1944 bombardeerden de geallieerden het militair kamp van Beverlo.  Op die manier wilden ze de aanvoerlijnen van Duitse militairen naar het front in Normandië doorknippen.  In september 1944 werd Leopoldsburg bevrijd en werd het startsein gegeven van Operatie Market Garden waar de bekende film A Bridge too Far over gaat. Na de Tweede Wereldoorlog werd het militair kamp en het burgerlijke centrum opnieuw opgebouwd en bleef Leopoldsburg tot op de dag van vandaag de belangrijkste garnizoensstad van ons land.

Meer info over de geschiedenis van Leopoldsburg: www.3970leopoldsburg.be

WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.27.29.jpeg
WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.27.28.jpeg

WOUTER IN LEOPOLDSBURG


Wouter is een geboren en getogen ‘Kampenaar’.  Zijn vader vestigde zich in 1973 na zijn opleiding als arts in de Maarschalk Fochstraat.  Even later verhuisde vader Beke en moeder Lourdaux met de pas geboren Wouter naar Generaal de Krahestraat.  Snel zou hij een broer Maarten en een zusje Nele erbij krijgen.

Wouter liep school bij de Broeders van Liefde in het Sint Michielsinstituut en later bij de OLV Visitatie.  Hij was geëngageerd bij het theatergezelschap SKOOP, de muziekgroep Ulysses en ging in lommel naar de KSA.  Na zijn humaniora in Leopoldsburg ging hij naar de Leuvense Universiteit.

Sinds 1 januari 2013 is Wouter (de zestiende) burgemeester van de mooie Limburgse gemeente Leopoldsburg.  Hij bestuurt er samen met SPA/Vooruit.  Tijdens zijn burgemeesterschap is er een nieuwe brandweerkazerne, twee nieuwe kinderopvanginitiatieven (in Leopoldsburg en in Heppen), nieuwe creatieve ateliers en een vernieuwing van het cultuurcentrum én een nieuw gemeentehuis gekomen.  Diensten die verspreid zaten op meerdere locaties werden gegroepeerd in één nieuw gebouw dat een voorbeeld is inzake energiezuinigheid.  


WIJGEVOEL VERSTERKEN


Ook was het realiseren van een nieuw museum van meet af een van de grote ambities.  Hiervoor is een lange weg afgelegd en zijn door Wouter veel subsidies via de provincie, LSM, Nationale Loterij en de Vlaamse gemeenschap aangesproken.  Volgend jaar zal het museum eindelijk open gaan.  .  Het museum zal niet enkel over de lokale geschiedenis van Leopoldsburg gaan – die op zich al nationale geschiedenis is – maar heeft de ambitie om het In Flanders Fields van het Oosten te worden.


Maar het gaat meer dan om een museum.  Het gaat over het versterken van het WIJGEVOEL in onze gemeente.  Daarvoor nam hij het initiatief om in 2016 de eerste Groote Rappel te organiseren.  In samenwerking met massaspektakelregisseur Luc Stevens bracht hij 600 vrijwilligers op de been die de geschiedenis van Leopoldsburg met een musical een tiental keren voor duizenden mensen brachten.  In 2019 werd dit herhaald met de Groote Rappel II en in mei 2024 zal er een derde editie komen.  De Groote Rappel verwijst ook naar de ‘rappel’ die vele duizenden dienstplichtigen in het verleden in Leopoldsburg moesten komen doen.  Honderd duizenden mannen hebben er als jonge man de tijd van hun leven gehad.  
De Grote Rappel past in een rij van vele andere initiatieven die in Leopoldsburg intussen worden genomen om het WIJGEVOEL te versterken.  Zo is er in de zomer Kamp Knalt, Kwamp Swingt, Leopoldsburg Zingt, Buitenbeenpop … telkenmale initiatieven die veel volk op de been brengen maar ook veel mensen als vrijwilliger mobiliseren.


SOCIAAL-ECONOMISCHE FUNDAMENTEN VERSTERKEN


Naast het WIJGEVOEL zet Wouter ook sterk in om de sociaal-economische fundamenten te versterken.  Hij zorgde er in Brussel mee voor dat infrabel maar liefst 14,5 miljoen euro in de electrificatie van het de spoorlijn Hasselt-Mol.  Was er vroeger zelfs sprake van het opheffen van deze spoorlijn, dan zorgt deze investering voor de verankering ervan.  Belangrijk voor vele honderden reizigers uit Leopoldsburg die elke dag gebruik maken van de trein.  En voor het milieu en onze gezondheid.  In plaats van stinkende dieseltreinen komen er milieuvriendelijke electrische treinen


Als schepen van sociale zaken nam hij het initiatief om een dienstenchequeonderneming op te starten om mensen thuis in het poetsen te ondersteunen.  Er kwam ook een strijkatelier bij.  Op die manier krijgen mensen de kans om een volwaardige job uit te oefenen en worden gezinnen ondersteund.  De dienstenchequeonderneming is uitgegroeid tot het grootste private werkgever van de gemeente. Sinds Maart 2016 is er ook een sociale kruidenier gekomen waar mensen die het moeilijk hebben voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten kunnen kopen.  Wouter bouwde als schepen van sociale zaken ook de kinderopvang uit en nam het initiatief om een nieuw woonzorgcentrum en serviceflats te bouwen. 


Het centrum van Leopoldsburg kreeg ook nieuwe impulsen. Het handelscentrum dat vooral tussen de twee wereldoorlogen gebouwd is om de duizenden militairen elke dag ’s avonds in de cafés te kunnen ontvangen, moest na de opschorting van de dienstplicht een nieuwe dynamiek kennen. Zo werd het binnengebied van het handelscentrum ontwikkeld met een woonzorgcentrum, serviceflats, appartementen, een buurtwinkel, etc.


Defensie heeft heel wat militaire domeinen afgestoten.  Deze domeinen een toekomstgerichte bestemming geven is een werk van lange adem.  Eén perceel werd gebruikt om de nieuwe  brandweerkazerne te bouwen.  Een ander perceel is gebruikt om het nieuw museum te bouwen en zo ook het oude chinese paviljoen te bewaren. Kwartier IJzer wordt een jongerencampus waar naast het jeugdhuis, ook de chiro en een aantal sociale verenigingen hun plek krijgen.  Kwartier Reigersvliet zal ontwikkeld worden met een nieuwe gevangenis (die voor heel wat tewerkstelling zal zorgen), een KMO-zone en een nieuw recyclagepark.  


Ook andere sites krijgen een nieuwe bestemming.  Zo heeft de oude rusthuissite aan de kiosk van Leopoldsburg voor nieuwe mooie woongelegenheden vlak bij het groen en toch in het centrum.  De site aan de kanaalkom waar vroeger bouwbedrijven gehuisvest waren, hebben eveneens een nieuwe bestemming gekregen met het project ‘wonen aan het water’.

Bestaande infrastructuur moet ook blijvende aandacht krijgen.  Daarom werd het cultuurcentrum in een nieuw kleedje gestoken, werd het uitgebreid met de creatieve ateliers, kreeg de kerk van Strooiendorp een volledige renovatiebeurt en staat de neo-romaanse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in de steigers voor een renovatie. 

OPERATIE HALFWEG

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een ambitieus toekomstplan voorgesteld.  Sindsdien hebben we heel wat turbulente tijden beleefd: coronacrisis, migratiecrisis, energiecrisis, Oekraïne-crisis.  Dit heeft heel wat aandacht gevraagd.  En toch is er hard gewerkt aan de uitvoering van het toekomstplan.  Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in onze gemeente.  Bijna 30 miljoen euro investeringen in allerlei werken.  En toch is de schuld van de gemeente gedaald.  Dit hebben we kunnen doen door allerlei subsidies en toelagen van andere overheden aan te spreken, als gemeentebestuur zuinig te werken en door duurzame investeringen te doen.  Dit pad willen we ook de volgende jaren bewandelen.

Het nieuwe gemeentehuis

We zijn einde 2018 in het nieuw gemeentehuis ingetrokken.  Door resoluut te kiezen voor een duurzaam energiezuinig gemeentehuis en de verschillende diensten op één plek onder dak te brengen hebben we bespaard in personeel en energieuitgaven.  Het huidige gemeentehuis is 2.5 keer zuiniger dan de vroegere gebouwen! De investeringen betalen zichzelf dus voor een stuk terug door de energiebesparingen.

Een nieuw dagverzorgingscentrum.

Aan de serviceflats en het woonzorgcentrum Reigersvliet is een nieuw dagverzorgingscentrum gebouwd door VITAS en dit mee dankzij een investeringssubsidie van een kleine 400 000 euro de Vlaamse regering.  In totaal gaat het om een investering van 1.5 miljoen euro.

 

Een nieuwe brandweerkazerne

Meer dan twintig jaar lang vroeg de brandweer een nieuwe brandweerkazerne.  In 2019 was het dan eindelijk zover en konden onze mannen en vrouwen in de hulpverleningszone hun intrek nemen in een nieuwe kazerne.  Kostprijs 4.3 miljoen euro gefinancierd door de hulpverleningszone Noord-Limburg.  Met deze brandweerkazerne verankeren we de werking in Leopoldsburg.  Naast een nieuw gebouw is er ook volop geïnvesteerd in nieuw materieel en een betere omkadering.  En in een vernieuwde werking waarbij inzetten op brandpreventie van cruciaal belang is. 

 

Een nieuw museum ‘liberation garden’.

In 2013 zijn we gestart met de plannen voor de bouw van een nieuw museum.  Het nieuwe museum kost 6.8 miljoen euro waarvan we via de hogere overheden en andere partners 4.8 miljoen euro subsidies en toelagen hebben gekregen.  Naast een museum zal er ook de dienst Toerisme en een museumshop ondergebracht worden. Het museum zal Leopoldsburg toeristisch op de kaart zetten.  Het is belangrijk onze geschiedenis en de betekenis van Leopoldsburg in de nationale en zelfs internationale geschiedenis een plaats te geven en dit verhaal te vertellen.

 

De renovatie van de hoofdkerk

De Neoromaanse hoofdkerk van Leopoldsburg (de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingkerk) werd gebouwd rond de eeuwwisseling in opdracht van Leopold II als een grote kopie van een kerkje in Bertrix.  Na 120 jaar was de kerk aan een grondige renovatie toe.  De totale kostprijs van de renovatie bedraagt zo’n 2.5 miljoen euro, waarvan 1.5 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid werden verkregen.

Mobiliteit en Openbare Werken

De Koningin Louisa-Marialaan werd heraangelegd: nieuwe rioleringen, nieuw wegdek en aparte fietspaden.  Kostprijs meer dan 4 miljoen euro waarvan meer dan 2.5 miljoen euro subsidies voor werden verkregen.

Daarnaast werd ook een veilige schoolomgeving aan de Sint Michielsschool (F. Van Baelstraat, Marcel Torfsstraat) aangelegd, de Molenstraat en toekomstraat opnieuw aangelegd, alsook Binnenveld, de Immerststraat  en de Boskantstraat.  Telkens gaat het om werken waarbij de rioleringen worden aangelegd of vernieuwd en het wegdek opnieuw wordt aangelegd.  Aan de Adj. De Keyzerstraat werden voetpaden aangelegd, er zijn fietsstraten gekomen in de E. Hellenboschstraat, de Schoolstraat, de Rode Kruisstraat, tussen de Lommelsesteenweg en de Sint Amandinastraat, de kastanjedreef en de Maarschalk Fochstraat.

 

Aankoop van militaire domeinen

De gemeente heeft de kwartieren Moorslede, IJzer, Chinees Paviljoen en een deel van Reigersvliet aangekocht.  Defensie stoot deze voormalige militaire domeinen af en het is dus een hele opdracht om daar een toekomstbestemming aan te geven.
Op kwartier Moorslede is voorlopig een Noodopvangcentrum voor asielzoekers gehuisvest maar dit zal vanaf de zomer van 2024 ontwikkeld worden.  Een gedeelte ervan is nu al verkocht aan het toneelgezelschap Het Gevolg.    
Op kwartier IJzer komt er een sociale campus en een jongerencampus.  De Chiro zal er ook zijn intrek in nemen.  Dankzij subsidies van minister Dalle (250 000 euro) kan daar de bestaande stafblok tot nieuw jeugdhuis omgebouwd worden.  Er lopen ook gesprekken om de vzw YAP (Young Artist Promotion) op kwartier IJzer onder te brengen.

 

Oude kerksite Geleeg omgetoverd tot nieuwe wijkschool en nieuwe lokalen scouts Geleeg

De oude wijkkerk van het Geleeg stond al enige tijd leeg.  De kerk heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe wijkschool op het Geleeg.  Ook de scouts van het Geleeg hebben (oa met een gemeentelijke toelage) een nieuw scoutslokaal gebouwd.  Samen met de opfrissing van de bibliotheek zorgt dit voor een vernieuwde dynamiek op het Geleeg.

 

Oude ambachtelijke zone aan het Kanaal wordt nieuwe woonwijk

Aan de Kanaalkom was er vroeger een ambachtelijke zone.  Geleidelijk trokken er bedrijven weg en kwamen de bedrijfshallen leeg te staan.  Daarom heeft de gemeente van ‘wonen aan het water’ een speerpunt gemaakt.  Hierdoor krijgt deze buurt een nieuw elan met mooie appartementen die uitgeven op de kanaalkom.

 

De elektrificatie van de spoorlijn Hasselt-Mol

Sinds het voorjaar 2019 werkt Infrabel gefaseerd aan de elektrificatie van de spoorlijn Hasselt-Mol (lijn 15). Jarenlang hebben we deze investering in Brussel bepleit.  De elektrificatie is immers van een groot belang.  Het is beter voor het milieu.  Stinkende dieseltreinen zullen vervangen worden door propere geëlektrificeerde toestellen.  Maar het maakt ook dat de exploitatie van deze spoorlijn financieel minder zal kosten.  Eerder waren er plannen om deze spoorlijn op te doeken omwille van te grote financiële verliezen.  Met de investering nu wordt de toekomst van deze spoorlijn verzekerd.  Met zo’n 50 miljoen euro aan investeringen is het een van de grootste spoorinvesteringen in Limburg.    Wanneer de elektrificatiewerken van de spoorlijn Hasselt-Mol volgend voorjaar klaar zijn dan zal het Limburgse spoorwegnet volledig geëlektrificeerd zijn voor wat de reizigerslijnen betreft.

 

Maar het werk is nog niet af

Naast het gemeentehuis vroeger, is vandaag de sporthal het grootste energieverslindende gebouw.  Daarom zullen we de sporthal aanpakken en komen er grote renovatiewerken om het energiezuinig te maken. Onze sporthal zal voorzien worden van nieuwe ledverlichting in alle zalen. De bouwschil wordt aangepakt met nieuwe isolatie. Zonnepanelen, een warmtepomp en een nieuwe gasinstallatie moeten ervoor zorgen dat de temperaturen in de sporthal opnieuw geregeld kunnen worden en uiteindelijk een besparing kan opleveren in de energiekosten.

 

Bestuurskracht van Leopoldsburg wordt onderzocht

Op de gemeenteraad van juni stelde de oppositie dat Leopoldsburg met 16 000 inwoners te klein is om te blijven bestaan.  Er werd voorgesteld om een studie te laten uitvoeren naar de toekomstige bestuurskracht van onze gemeente.  In oktober beslisten we unaniem met alle partijen van de gemeenteraad om de naburige gemeenten aan te schrijven en te vragen wie samen met Leopoldsburg zo’n bestuurskrachtoefening wil doen.  Lommel en Beringen reageerden hier positief op.  We zullen nu met deze twee steden rond de tafel zitten om zo’n oefening op te starten.

Leopoldsburg is immers niet de enige gemeente die voor grote uitdagingen staat: het wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden, de stijgende prijzen doen de kosten van de investeringen toenemen en het gros van de gemeentelijke exploitatie uitgaven zijn personeelsuitgaven.  10 % stijgende uitgaven door de indexsprongen zorgt ook voor een grote personeelsuitgave.

We springen vandaag zeer zuinig om met de gemeentelijke middelen. De gemeentelijke exploitatie per inwoner (wat kost de gemeente per inwoner) bedraagt 822 euro.  Het Limburgs gemiddelde is 1.117 euro of zo’n 26 % meer.  We werken met andere woorden 232 euro per inwoner zuiniger dan het Limburgs gemiddelde.  Het maakt dat verdere grote besparingen om de stijgende uitgaven op te vangen, moeilijker zijn dan elders.  De bestuurskrachtoefening zal ons richting moeten geven hoe we de beste dienstverlening voor onze inwoners in de toekomst kunnen organiseren.

Begroting 2023: ondanks grote kostenverhogingen geen belastingverhogingen

De stijgende inflatie verplicht de gemeente tot indexeringen van de lonen van het gemeentepersoneel.  Dit zorgt alleen al voor 2022 voor een stijging van de personeelskosten van 340 000 euro.  In 2023 stijgen de lonen nog eens met 1.1 miljoen.  Op 2 jaar tijd is dit een stijging van maar liefst 24 %!  Ook de stijgende pensioenlasten wegen steeds meer door op gemeentelijke uitgaven. 

De stijgende gas- en electriciteitsfacturen wegen eveneens op de gemeentebegroting.  Zo zijn de energiekosten alleen al in 2022 met 219%, dat is 550 000 euro, gestegen.  In 2023 stijgt het exploitatiebudget van de gemeente door al deze stijgende kosten met 1.9 miljoen euro of 10 %.

Toch zullen we de belastingen niet verhogen.  We zijn met de kam door de uitgaven gegaan en houden ons voorzichtig financieel beleid aan waardoor onze gemeente financieel gezond blijft.  De autofinancieringsmarge die aangeeft wat de investeringsmogelijkheden voor de toekomst zijn, blijft positief.  Hierdoor zetten we het gezonde financiële beleid van de voorbije jaren verder.

Door dit gezonde beleid kunnen we volgend jaar ook voor maar liefst 11 miljoen euro investeren.  De helft van die investeringen wordt gefinancierd met ontvangsten van andere overheden.  Hierbij een overzichtje van enkele belangrijke investeringen:

 • een toeristisch fietspad richting Bosland aanleggen alsook veilige fietspaden langs de Kerkhovenweg tot aan de Lommelsesteenweg.  Er komt ook en snelheidsbeperking en er zal trajectcontrole komen;

 • electrische laadpalen plaatsen op verschillende plaatsen in onze gemeente;

 • onze openbare verlichting zal vervangen worden door ledverlichting.

 • er worden toeristische wandel- en fietsroutes ontwikkeld;

 • een voorlopige ontsluitingsweg naar Reigersvliet via de Craenenhoefweg;

 • het aanleggen van een fietsstelweg Kolenspoor;

 • De ontwikkeling van een jongerencampus en sociale campus op kwartier Ijzer;

 • Aanleg fietsvoorzieningen van Immert tot het centrum van Heppen;

 • De inrichting van HOPPIN punten;

 • Trajectcontroles op verschillende wegen;

 • Het energiezuinig maken van de sporthal;

 • Het renoveren van het café van het cultuurcentrum

Daarnaast zullen we

 • in 2024 (net zoals in 2016 en in 2019) een nieuwe Grote Rappel organiseren;

 • in september 2024 zullen we met Market Garden 80 opnieuw een kampement houden waarbij de historische colonne vanuit Leopoldsburg vertrekt richting Arhnem;

 • de samenwerking met de lokale ondernemers versterken;

 • de verbroedering met Villers-sur-Mer verder uitbouwen;

 • een nieuw mobiliteitsplan ontwikkelen;

 • een high-five project met de scholen uitrollen om meer kinderen en ouders op de fiets te krijgen

bottom of page